PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku OPP

PIT-OP jest oświadczeniem przekazania 1,5% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego, składanym przez emerytów i rencistów. Oświadczenie to dotyczy osób, które nie przygotowują deklaracji PIT samodzielnie, rozliczając świadczenia otrzymane z ZUS za pośrednictwem tego właśnie organu. Emeryci i renciści chcący skorzystać z ulg i odliczeń mogą rozliczyć swój PIT w programie e-pity.

W przypadku tej metody rozliczeń, organ ubezpieczeniowy sporządza dwa egzemplarze rozliczenia podatkowego za emeryta lub rencistę na druku PIT-40A, wysyłając jedno z nich do urzędu skarbowego, a drugie do emeryta lub rencisty, którego rozlicza.

W PIT-40A emeryt nie ma możliwości podać organowi ZUS organizacji, na którą zamierza przeznaczyć 1,5% swojego podatku. Może natomiast wybrać jedną z dwóch innych metod.
Po otrzymaniu PIT-40A może rozliczyć i wysłać własną deklarację podatkową PIT-37 lub PIT-36 umieszczając w niej przychody z emerytury lub renty, oraz wskazać beneficjenta 1,5% w odpowiednich rubrykach swojego PIT-a . Ta metoda zmusza jednak do wypełnienia wszystkich pól deklaracji podatkowej, Jest więc kłopotliwa i długotrwała.

Alternatywą jest złożenie PIT-OP, czyli oświadczenia o przekazaniu 1,5% podatku wykazanego przez ZUS w PIT-40A, na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. W tym przypadku, podać należy wyłącznie podstawowe dane dotyczące podatnika oraz dane organizacji, której organ skarbowy przekaże 1,5% z podatku emeryta lub rencisty.

 W deklaracji PIT-40A ZUS nie podaje bowiem danych organizacji pożytku publicznego, na rzecz której 1,5% podatku miałby być przekazany. Jeśli emeryt lub rencista zechce wesprzeć kwotą swojego 1,5% określony podmiot, wypełnia PIT-OP, i wysyła oświadczenie bezpośrednio do urzędu skarbowego. PIT-OP jest bowiem uzupełnieniem deklaracji PIT-40A, którą organ ubezpieczeniowy przygotowuje za podatnika.

Jeżeli podatnik poza emeryturą lub rentą z ZUS, nie posiada innych przychodów, to po wysłaniu PIT-OP do urzędu skarbowego, nie musi sporządzać własnego PIT-a.

W przypadku kiedy emeryt lub rencista nie skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia PIT-OP, kwota podatku z jego rocznego rozliczenia podatkowego trafi bezpośrednio do budżetu państwa i nie zasili żadnej organizacji pożytku publicznego.
Wybór, czy złożyć oświadczenie PIT-OP, czy też nie, pozostaje zatem po stronie podatnika.  

UWAGA!

PIT-OP nie jest oświadczeniem, na którym można wykazywać ulgi podatkowe. Jeśli podatnik chce dokonać jakichkolwiek modyfikacji w rozliczeniu rocznym, to na podstawie danych wskazanych w przekazanym mu PIT-40A musi rozliczyć się samodzielnie.